05/28/2024 12:53 AM (GMT+7)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อตกลง”) ได้ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปในการใช้บริการของคุณบนเว็บไซต์ ufapg.co (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (เรียกว่า “บริการ”)

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับและเป็นสัญญาตามกฏหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “คุณ”) และ ufapg.co (“UFABET” “เรา” หรือ “เรา”) หากคุณเข้าถึงข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคล คุณต้องเป็นตัวแทนที่มีอำนาจผูกพันในหน่วยงานของคุณกับข้อตกลงนี้ คำว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “คุณ” จะหมายถึงหน่วยงานดังกล่าว

หากคุณไม่มีอำนาจที่จะกระทำตามที่ระบุ หรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ คุณสามารถปฏิเสธการยอมรับข้อตกลง หรือไม่ต้องเข้าใช้เว็บไซต์และบริการทุกประการ เข้าใช้เว็บไซต์และบริการถือว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อผูกพันทั้งหมดในข้อตกลงนี้ คุณตระหนักว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุณและ UFABET ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่มีลายลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และมีอำนาจควบคุมการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ

บัญชีผู้ใช้และการเป็นสมาชิก

เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของเรา คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป การยอมรับข้อตกลงนี้ถือเป็นการรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ เจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

นอกจากนี้คุณต้องรับผิดชอบแบบเดียวสำหรับกิจกรรมและการกระทำทุกประการภายใต้บัญชีของคุณ เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและพิจารณาบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการครั้งแรกของคุณ หากมีการให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จ ทางเราอาจจะทำการยุติบัญชีของคุณ

หากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว

หากตรวจสอบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้หรือมีการกระทำหรือข้อความที่มีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงหรือความนิยมของเรา บัญชีของคุณอาจถูกระงับ ปิดใช้งานชั่วคราว หรือถูกลบบัญชี (หรือส่วนใด ๆ ของบัญชี) หากบัญชีถูกลบด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้บริการของเราได้อีก เราอาจปิดกั้นอีเมล์และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนใหม่ในภายหลัง

  • เนื้อหาผู้ใช้

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อความ หรือเนื้อหาสาระ (ที่เรียกว่า “เนื้อหา”) ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ขณะใช้บริการเรา คุณต้องรับผิดชอบการกระทำนี้แต่เพียงผู้เดียวในเรื่องความถูกต้อง คุณภาพ ความเที่ยงธรรม ความเชื่อถือ ความเหมาะสมตามกฏหมาย และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทั้งหมดเราอาจตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งหรือสร้างขึ้นระหว่างใช้บริการ คุณยอมให้เราเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ดัดแปลงแก้ไข แสดงหรือดำเนินการกับเนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่คุณ

โดยไม่จำกัดสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เรามีสิทธิ์ (แม้ว่าไม่ได้รับหน้าที่) ใช้ดุลยพินิจของเราเพื่อปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่เราคิดว่าละเมิดนโยบายใดๆ ของเรา หรืออาจเป็นภัยหรือไม่เหมาะสม คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างหรือเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • การสำรองข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีที่มีการสูญหายของเนื้อหาใด ๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการรักษาและสำรองเนื้อหาของคุณในวิธีที่เหมาะสม นั้นหมายความว่า ในสถานการณ์บางอย่าง เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลบางส่วนที่หายไปหรือทั้งหมดของคุณได้ (แม้กระทั่งเราไม่ถือว่าเป็นหน้าที่) ในวันและเวลาที่ทางเรามีการสำรองข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของเราเอง ทางเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและการคงอยู่ของข้อมูลของคุณได้

  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ทั้ง ๆ ที่เว็บไซต์และบริการของเราสามารถมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เป็นต้น) นั้นไม่แสดงว่าเรารับรอง สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับเนื้อหา การดำเนินการ หรือข้อมูลที่เชื่อมโยง ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม ในที่นี้เราต้องการชี้แจงว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการตรวจสอบหรือประเมิน หรือให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เชื่อมโยง รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดในแหล่งข้อมูลนั้น

ทั้งนี้ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก นอกจากนี้ การเชื่อมโยงของคุณไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกฏหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลนั้นๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านทางลิงก์บนเว็บไซต์ของเราอย่างรอบคอบ

  • การใช้งานที่เป็นข้อห้าม

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือสร้างเนื้อหาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.การละเมิดกฏหมาย: การใช้บริการนี้ต้องไม่เป็นการส่งเสริมหรือเกิดขึ้นในบริบทใดๆ ที่ละเมิดกฏหมายประการใด

2.การชักชวนทำผิดกฏหมาย: ไม่อนุญาตให้ใช้บริการเพื่อชักชวนผู้อื่นให้ทำการกระทำที่ละเมิดกฏหมาย

3.การฝ่าฝืนข้อบังคับและกฏหมาย: ห้ามใช้บริการนี้เพื่อฝ่าฝืนข้อบังคับ กฏ กฏหมาย หรือข้อบัญญัติในทุกกรณีที่เกี่ยวข้อง

4.การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: ห้ามใช้บริการเพื่อละเมิดหรือลอกเลียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่สาม

5.การก่อกวนและการละเมิดความเป็นส่วนตัว: ห้ามใช้บริการเพื่อก่อกวน ละเมิด ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย หรือข่มขู่ใครก็ตามทางเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ อายุ หรือความพิการ

6.การส่งข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด: ห้ามใช้บริการเพื่อส่งข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

7.การส่งไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย: ห้ามใช้บริการเพื่อส่งไวรัสหรือโปรแกรมที่อาจทำให้เข้าระบบขัดข้อง

8.การส่งข้อความ: ห้ามใช้บริการเพื่อส่งข้อความคุกคาม, ขโมยข้อมูล, หรือการทำให้เข้าใจผิด

9.การละเมิดศีลธรรม: ห้ามใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้าข่ายลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม

10.การแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงความปลอดภัย: ห้ามใช้บริการเพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเตอร์เน็ต

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้เว็บไซต์ของท่านหากพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามใดๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” คือ สิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ หรือกฏหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันและในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนี้จะได้รับความคุ้มครองในทุกกรณี ไม่ว่าจะอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ทั้งนี้ในท้องที่ไหนของโลกก็ตาม ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ ที่เป็นของ ufapg.co หรือของบุคคลที่สามถูกโอนย้ายให้กับคุณ รวมถึงสิทธิ์ทางกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าว (ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา) ซึ่งจะยังคงถูกคุ้มครองโดย ufapg.co โดยเดี่ยว นอกจากนี้ คำว่า “สิทธิ์” ที่กล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนี้รวมถึงการสมัครล่วงหน้าและการได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย สิทธิ์ในการอ้างถึงสิทธิ์ในอดีต และสิทธิ์ในรูปแบบที่คล้ายคลึงหรือเทียบเท่ากัน ทุกรูปแบบนี้จะได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนหรือไม่ กระบวนการถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ ufapg.co หรือบุคคลที่สามให้กับคุณไม่ได้รวมถึงสิทธิ์ทางกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินนั้นๆ ซึ่งจะยังคงเป็นของ ufapg.co โดยเดี่ยว (ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา)

เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการบริการ, กราฟิก, และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ ufapg.co หรือได้รับการอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ ในขณะเดียวกัน, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการบริการ, กราฟิก, และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการนี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

การใช้บริการของคุณในเว็บไซต์และบริการของเราทำให้คุณไม่มีสิทธิ์หรืออนุญาตในการทำซ้ำ, ใช้, หรือดัดแปลงส่วนใดของเครื่องหมายการค้าของ ufapg.co หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์สำหรับการใช้งานนั้น

การจำกัดความรับผิด

ทุกครั้งที่ท่านใช้บริการที่ ufapg.co หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ท่านจะต้องทราบและยินยอมว่า ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ufapg.co รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้จัดหา หรือผู้ออกใบอนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต การความรับผิดนี้รวมถึงค่าเสียหายทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างธรรมดา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดทางละเมิด, หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายต่อการสูญเสียกำไร รายได้ ยอดขาย ความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดว่าจะได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) และไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือความเสียหายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการสัญญา การละเมิด การรับประกัน ละเมิดหน้าที่ตามกฏหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรือเหตุการณ์อื่นใด ไม่ว่าจะได้รับการชี้แนะถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ความรับผิดชอบโดยรวมของ ufapg.co รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหา หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนเงินไม่เกินหนึ่งดอลลาร์ หรือตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงเป็นเงินสดให้กับ ufapg.co ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเหตุการณ์ครั้งแรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าว การจำกัดการรับผิดชอบดังกล่าวจะถูกบังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต แม้ว่าวิธีการแก้ไขนี้จะไม่สามารถชดเชยความสูญเสียใดๆ ของคุณก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายและปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อ ufapg.co รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหา หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ต่อหนี้สิน ความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน การใช้เว็บไซต์และบริการ หรือการกระทำอื่นๆ ที่มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ ufapg.co และผู้ให้บริการ โดยเจตนาท่านจะไม่ทำอันตรายและยินยอมรับผิดชอบทางกฎหมายต่อทุกประการที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงที่แยกจากกัน

ทั้งหมดของสิทธิ์และข้อจำกัดที่ระบุในข้อตกลงนี้สามารถนำมาใช้และมีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฏหมายใดๆ และจะถูกจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อตกลงนี้ละเมิดกฏหมาย ให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากมีการตัดสินใจว่าบทบัญญัติหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกต้องว่าละเมิดกฏหมาย หรือถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามขอบเขตอำนาจของศาล นอกจากนี้ การตัดสินใจดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งถูกยกเลิก แยกออก หรือทำให้เป็นโมฆะ นอกจากนี้ สิทธิ์และข้อจำกัดที่ยังคงอยู่จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และจะต้องมีผลบังคับใช้ต่อไป ถ้าบทบัญญัตินั้นหรือส่วนนั้นถูกแยกออกหรือถูกยกเลิก สิทธิ์และข้อจำกัดอื่นๆ ที่ยังคงอยู่จะยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และต้องมีผลบังคับใช้ต่อไป ในกรณีที่มีข้อบังคับหรือบทบัญญัติที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปได้

การระงับข้อพิพาท

การสร้าง การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้การบังคับของกฏหมายสารบัญญัติ และกฏหมายวิธีสบัญญัติของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฏหมาย หรือการเลือกใช้กฏหมาย รวมถึงขอบเขตการบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย เขตอำนาจศาลและสถานที่พิพากษาในกรณีนี้ คือศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งคุณยอมรับเขตอำนาจตามบุคคลของศาลดังกล่าว

คุณขอสละสิทธ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลง เราจะระบุวันที่ที่ปรับปรุงซึ่งปรากฏที่ด้านล่างของหน้านี้ อีกทั้งเราจะโพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ หรือเราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านช่องทางการติดต่อที่คุณให้ไว้

ข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการโพสต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าใช้งานเว็บไซต์และการบริการของคุณหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ได้ระบุไว้) จะถือว่าเป็นการยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้

  • คุณสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่าง https://www.ufapg.co/contact-us
  • หรือสามารถติดต่อทาง Email : [email protected]
    หรือโทร 064-997-1785
  • เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษจิกายน 2566