05/28/2024 1:32 AM (GMT+7)

นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมายของนโยบาย

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบมีนโยบายและเป้าหมาย ดังนี้

 • บริหารจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการพนัน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อลดความอันตรายจากการเดิมพัน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายที่แท้จริง สามารถแจ้งพนักงาน สมาชิก รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนัน
 • ส่งเสริมและกระตุ้นการรู้ถึงผลประโยชน์ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน สมาชิก และชุมชนท้องถิ่นช่วยเหลือกันเพื่อลดการเกิดอันตรายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 • ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบและให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฏหมาย ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปัญหาของการพนันคืออะไร?

ปัญหาการพนันเกิดขึ้นได้อย่างไร ? และกิจกรรมการพนันใด ก่อให้เกิดผลร้ายที่ตามมา มีเหตุผลหลัก ดังต่อไปนี้

 • ความปลอดภัยและ/หรือ ความเป็นอยู่ผู้เล่นพนันนั้นเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือครอบครัวและเพื่อนเขาตกอยู่ในความเสี่ยง และเมื่อ
 • ผลกระทบทางลบขยายวงกว้างออกไป

ผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนัน

ผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนันต่อบุคคลและชุมชน คือ

 • ผลกระทบด้านสุขภาพ – สามารถสร้างความเครียด รวมถึงภาวะซึมเศร้าก่อให้เกิดความวิตกกังวล สุขภาพจิตไม่ดี และการคิดสั้น
 • ผลกระทบด้านการงาน ขาดการเรียนที่ต่อเนื่อง – ตกงาน ลางาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
 • ผลกระทบด้านการเงิน – การเงินขาดสภาพคล่อง มีหนี้สิ้น สูญเสียทรัพย์สิน ไปจนถึงล้มละลาย
 • ผลกระทบด้านกฏหมาย – การโจรกรรม การฉ้อฉล การหลอกลวงต่อผู้อื่น
 • ผลกระทบด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น – สร้างความรุนแรงในครอบครัว ทำให้เกิดความสัมพันธ์แตกแยก ครอบครัวถูกทอดทิ้ง
 • ผลกระทบด้านช่วยเหลือสังคม – แรงกดดันในเรื่องการบริจาค หรือการเรี่ยไรที่มากขึ้น

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไร?

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ คือ ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมดูแล เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้โอกาสที่จะเกิดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะลดลง อีกทั้งทำให้ทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับการพนันเป็นอย่างดี

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบจะได้ผลก็ต่อเมื่อ เกิดความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล ชุมชน กลุ่มธุรกิจการพนัน รวมไปถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลจุดประสงค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตอบสนองต่อความกังวลของชุมชน

กลยุทธ์ในการลดอันตรายจากการพนัน

ufapg.co มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความเคร่งครัด และ UFABET จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนัน